Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar/ica

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Razlikovati i koristi odgovarajuće materijale za izradu metalnih konstrukcija i proizvoda
 2. Čitati ispravno radionički i sklopni crtež i montažne upute bravarske konstrukcije
 3. Izraditi jednostavne crteže dijelova bravarske konstrukcije te izabrati materijal
 4. Rukovati ručnim alatima i jednostavnim strojevima u bravarstvu na stručan i siguran način
 5. Izrađivati dijelove bravarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima
 6. Provoditi montažu konstrukcije, demontirati i održavati konstrukciju
 7. Provesti površinsku zaštitu bravarske konstrukcije
 8. Provoditi preglede alata i strojeva u bravarstvu, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 9. Otkriti, prijaviti i otkloniti manje kvarove na alatima, strojevima i uređajima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
 10. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Trajanje programa - 235 sati (48 sati teorije + 15 sata vježbi i 172 sata praktične nastave)

Uvjet za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova bravara/ice

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju bravar/ica, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.