NOVIM VJEŠTINAMA DO ZAPOSLENJA

"Novim vještinama do zaposlenja" je projekt koji Veleučilište u Karlovcu sa projektnim partnerima POU Kutina, LAG Moslavina, ZUK, RA Mrav d.o.o. i HZZ-područni ured Karlovac, provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III. Projekt je u cijelosti financiran EU sredstvima i provodi se na području Sisačko – moslavačke i Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 927.959,49 kuna, a period provedbe je 18 mjeseci.

logo
  • Naziv nositelja projekta: Veleučilište u Karlovcu

  • Partneri projekta:
    Pučko otvoreno učilište Kutina, HZZ Karlovac, Razvojna agencija MRAV-Kutina, ZUK-Karlovac, LAG Moslavina

  • Vrijednost projekta: 927.959,49 HRK

  • Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda

  • Početak projekta: 14.05.2018.

  • Kraj projekta: 14.11.2019.

Glavni cilj projekta je doprinijeti osnaživanju osobnih i stručnih kompetencija 48 pripadnika ciljnih skupina na tržištu rada kako je definirano županijskim strategijama.

Provedba projekta omogućit će besplatnu edukaciju nezaposlenih odraslih osoba kroz dva programa osposobljavanja: ''Suradnik na izradi i provedbi EU projekata“ i „Tehnolog poduzetnik“.

Edukacije će se provoditi u prvoj polovici 2019.godine. Programi su u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.


Suradnik/ca na izradi i provedbi EU projekta

Program osposobljavanja traje 120 sati, ( 70 sati teorijske nastave, 30 sati vježbi i 20 sati praktične nastave) Polaznik će po završetku programa steći sljedeće kompetencije:


 razlikovati vrste EU fondova i programa
 isplanirati EU projekt prema metodologiji upravljanja projektnim ciklusom i pristupu logičke matrice
 kako surađivati u planiranju elemenata projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u skladu s provedenim analizama
 upravljati projektnim aktivnostima i resursima
 koristiti adekvatne tehnike pri pripremi proračuna projekta
 izraditi projektni prijedlog u skladu s kvalitativnim značajkama projekta (horizontalne teme)
 vrednovati projekt i osigurati njegovu održivost
 koristiti komunikacijske vještine i vještine prezentiranja
 primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

Program tehnolog-poduzetnik

Program tehnolog-poduzetnik odnosno Prerađivač prehrambenih sirovina namijenjen je osobama koje teže samozapošljavanju te žele ući u poslovni svijet pokretanjem vlastite proizvodnje prehrambenih proizvoda. Za realizaciju poslovne ideje, potrebno je multidisciplinarno znanje i vještine koje će polaznici steći tijekom edukacije.

Program osposobljavanja traje 120 sati, ( 79.5 sati teorijske nastave, 40.5 sati vježbi). Polaznik će po završetku programa steći sljedeće kompetencije:

 Razlikovati karakteristična svojstva i kvalitetu pojedinih prehrambenih sirovina za preradu.
 Primijeniti osnovne postupke prerade prehrambenih sirovina životinjskog i biljnog porijekla u kvalitetne i zdravstveno ispravne prehrambene proizvode sukladno zakonskim propisima.
 Prepoznati opasnosti u preradi, skladištenju i plasmanu prehrambenih proizvoda na tržište te odabrati učinkovite postupke njihova nadzora i uklanjanja/svođenja na prihvatljivu razinu.
 Voditi propisane evidencije u skladu sa zakonskim zahtjevima i drugim pravilima struke u peradi sirovina te osigurati obavljanje potrebnih kontrola proizvoda i radnog okoliša.
 Koristiti alate, sredstva i opremu za poslove prerade prehrambenih sirovina na pravilan i siguran način.
 Primijeniti osnovna pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
 Primijeniti osnove poduzetništva u svrhu ostvarivanja vlastite djelatnosti za poslove prerade prehrambenih sirovina.