Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 400-01/15-01/07 URBROJ: 2176-102-01/1-15-2 od 23. prosinca 2015. godine, Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu promo materijala u sklopu projekta EU. Rok za dostavu ponuda je do 12. siječnja 2016. godine do 12,00 sati.

 

Poziv na dostavu ponuda-promo materijala