JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Pučkom otvorenom učilištu Kutina 23.12.2016.
Na temelju Odluke Upravnog Vijeća Pučkog otvorenog učilišta Kutina raspisuje se

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Pučkom otvorenom učilištu Kutina
na sljedeća radna mjesta:

Stručni suradnik za projekte EU i obrazovanje , 2 izvršitelja/ice
Uvjeti:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
– poznavanje rada na računalu

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Pučkom otvorenom učilištu Kutina, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
Popis prijavljenih osoba Pučko otvoreno učilište Kutina dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će se postupak selekcije kroz intervju.
Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Kutina, najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
Odluku o izboru donosi ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina uz suglasnost predsjednika Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Kutina.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status djelatnika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1. toč. 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12).
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu te priložiti sljedeće priloge:
– životopis,
– presliku diplome odnosno svjedodžbe o završenom školovanju
– presliku osobne iskaznice,
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Elektronički radno pravni status – ERPS)
– uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjereni, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Osoba koja se prijavljuje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja prijavu na adresu: Pučko otvoreno učilište Kutina (za stručno osposobljavanje), S. Radića 3, 44320 Kutina, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv će biti objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Internet stranici Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

KLASA: 112-01/16-01/19
URBROJ: 2176-102-01/1-16-3
Kutina, 23.12.2016.
Jasminka Molnar
Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina
*Objava od 23.12.2016. – 30.12.2016