Pučko otvoreno učilište 12-2016REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
Pučko otvoreno učilište
Kutina, Radićeva 3
KLASA: 400-05/17-01/01
URBROJ: 2176-102-01/1-17-1
Kutina, 31.01.2017.
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED SISAK
I.K. SAKCINSKOG 1
SISAK

Predmet: Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

Bilješke uz obrazac PR-RAS
Ostvareni prihodi sastoje se od vlastitih prihoda, prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo, prihoda od prodaje vlastitih prijevoznih sredstava, prihoda gradskog proračuna, prihoda od HZZ-a, potpore iz županijskog i državnog proračuna, pomoći i potpore Ministarstva kulture RH te prihoda od osiguranja i refundacije štete.
AOP 066 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 2016.g pomoć HZZ-a evidentira se kao pomoć u odnosu na 2015.g. kada se ova pomoć evidentirala kao vlastiti prihod na kontu 6526 (AOP 113). Ostvarene pomoći su znatno veće u odnosu na 2015.g. radi ostvarene pomoći za projekt Palijativna skrb
AOP 067 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – manje su u odnosu na 2015.g. kada je bila ostvarena pomoć za nabavu stolica za kino dvoranu
AOP 113 – Ostali nespomenuti prihodi – povećani su u odnosu na 2015. godinu radi većih prihoda obrazovanja odraslih i prihoda iz kulture te većih prihoda od osiguranja i refundacije štete
AOP 129 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – smanjeni su u odnosu na 2015.g. za 14,3%
AOP 130 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – smanjeni su u odnosu na 2015.g. za 85,0%
AOP 148 – Rashodi za zaposlene – ukupni rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na 2015.g. za 6,6%, a povećanje se odnosi na povećanje za plaću za 28,4% radi zaposlenja djelatnika i smanjenje ostalih rashoda za zaposlene za 70,6% radi manjeg troška za otpremnine te manjeg troška naknade za bolest, invalidnost i slučaj smrti
AOP 162 – Službena putovanja – smanjeni su troškovi u odnosu na 2015.g. za 75,4%
AOP 163 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – povećan je trošak naknade za prijevoz u odnosu na 2015.g. za 12,2% radi zaposlenja djelatnika
AOP 164 – Stručno usavršavanje zaposlenika – smanjen je trošak u odnosu na 2015.g. za 97,3% jer je 2015.g. nastao trošak vezan za zaštitu na radu
AOP 169 – Energija – smanjeni su u odnosu na 2015.g. za 15,8%
AOP 170 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – smanjeni su troškovi u odnosu na 2015.g. za 28,5%
AOP 171 – Sitni inventar i auto gume – povećan je trošak u odnosu na 2015.g. za 240,3%, a povećanje se odnosi na trošak auto guma
AOP 175 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – smanjen je trošak u odnosu na 2015.g. za 14,9%
AOP 176 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – smanjen je trošak u odnosu na 2015.g. za 84,3%
AOP 177 – Usluge promidžbe i informiranja – značajno je povećan trošak u odnosu na 2015.g., a odnosi se na tiskanje promidžbenog materijala i usluge promidžbe i informiranja (emitiranje oglasa, reklamnih poruka)
AOP 181 – Intelektualne i osobne usluge – povećan je trošak u odnosu na 2016.g. za 190,2% radi programa palijativne skrbi i organiziranih programa osposobljavanja
AOP 182 – Računalne usluge – značajno je povećan trošak u odnosu na 2015.g. radi većih troškova održavanja računala
AOP 185 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – smanjen je trošak u odnosu na 2015.g. za 82,9% radi manjih troškova naknade za volontere
AOP 188 – Premije osiguranja – smanjen je trošak u odnosu na 2015.g. za 41,7% radi manjeg troška osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine
AOP 189 – Reprezentacija – značajno je povećan trošak u odnosu na 2015.g. radi troškova koji se odnose na program palijativne skrbi
AOP 191 – Pristojbe i naknade – povećan je trošak u odnosu na 2015.g. za 66,1% a odnosi se na plaćanje pristojbi državnom proračunu po organiziranim programima osposobljavanja
AOP 193 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – značajno je povećan trošak u odnosu na 2015.g., a odnosi se na troškove programa palijativne skrbi
AOP 212 – Ostali nespomenuti financijski rashodi – značajno je povećan je trošak u odnosu na 2015.g., a odnosi se na naknade za odobreno kartično plaćanje potraživanja na rate
AOP 310 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – u odnosu na 2015.g., ostvaren je prihod od prodaje vozila
AOP 353 – Postrojenja i oprema – ukupno je smanjen trošak u odnosu na 2015.g. za 79,0% jer nema ulaganja u stolice za kino dvoranu (AOP 360) i troška nabave vozila (AOP 363), ali je značajno povećan trošak za uredsku opremu i namještaj (AOP 354) prema programu palijativne skrbi, opreme za održavanje i zaštitu (AOP 356) za protupožarne aparate te ulaganja u računalne programe (AOP 377) radi provođenja programa palijativne skrbi
AOP 389 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – za razliku od 2015.g. u 2016.g. je nastao trošak uređenja sanitarija
Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016.g. ostvareni su u iznosu od 2.852.004 kn što je za 35,9% više u odnosu na 2015.g., a rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.851.832 kn što je za 31,7% više u odnosu na 2015.g.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski
AOP 105 – Službe kulture –ostvareno je 14,8% rashoda manje u odnosu na 2015.g.
AOP 124 – Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane – ovaj rashod ostvaren je u iznosu od 1.013.824 kn a odnosi se na provođenje programa palijativne skrbi

Bilješke uz obrazac P-VRIO
Obrazac P-VRIO nije popunjen jer u 2015. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

Bilješke uz Bilancu
AOP 002 – Nefinancijska imovina – nema značajnih promjena u stanju nefinancijske imovine 31. prosinca odnosu na početno stanje 1. siječnja, proveden je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine
AOP 063 – Financijska imovina – stanje financijske imovine 31. prosinca manje je u odnosu na početno stanje 1. siječnja jer su naplaćena potraživanja za više plaćene poreze i doprinose, dok su potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga nešto veća

Pučko otvoreno učilište nema danih niti primljenih zajmova, stoga podaci o jamstvima i dugoročnim depozitima nisu navedeni.
AOP 163 – Obveze – stanje obveza 31. prosinca manje je u odnosu na početno stanje 1. siječnja radi znatno manjih obveza za nabavu nefinancijske imovine
AOP 225 – Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora – nema značajnih promjena u stanju vlastitih izvora 31. prosinca odnosu na početno stanje 1. siječnja, proveden je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine
AOP 233 – Višak prihoda i AOP 237 –Manjak prihoda – iskazuju stanje 31. prosinca kao manjak od 66.438 kn što što je rezultat ostvarenog viška prihoda u 2016.g. u iznosu od 172 kn i prenesenog manjka iz 2015.g. u iznosu od 66.610

Bilješke uz Izvještaj o obvezama
Iskazane obveze na dan 31.12.2016.g. odnose se na dospjele obveze za materijalne rashode, dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine, nedospjele međusobne obveze proračunskih korisnika (65% naplaćenih prihoda za otkup stana 10-12/2016) i nedospjele obveze za rashode poslovanja (većim dijelom plaća za prosinac 2016.g.).

Napomena
2015.g. ostvaren je višak sredstava od HZZ-a (knjižen na kontu 6526 – izvor vlastiti prihodi) u iznosu od 37.301,41 kn, dok je 2016.g. ostvaren manjak sredstava od HZZ-a (knjižen na kontu pomoći 6341) u iznosu od 37.688,10 kn. Ukupno ostvaren manjak u iznosu 386,69 kn podmiren je 2016.g. na teret vlastitih prihoda.
2015.g. nije ostvaren prihod od pomoći za projekt palijativna skrb u iznosu nastalih troškova od 9.325,37 kn. Od ukupno priznatog troška, prema ugovoru, za 5% nastalog troška 2015.g. treba još teretiti vlastita sredstva.
2016.g. manje je ostvarena pomoć za pokriće troškova prema projektu palijativna skrb u iznosu od 65.479,26 kn. Prema završnom izvješću u 2017.g. biti će doznačena sredstva pomoći za pokriće troškova.

2015.g. ostvaren je manjak vlastitih prihoda u iznosu od 32.904,71 kn
2016.g. ostvaren je višak vlastitih prihoda u iznosu od 37.688,10 kn kojim je pokriven manjak vlastitih prihoda iz 2015.g., te je konačno utvrđen višak vlastitih sredstava u iznosu od 4.386,70 kn.

Ravnateljica
Jasminka Molnar