Temeljem članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, POU Kutina donosi Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala u sklopu projekta „Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje-inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude“,UP.02.2.2.03.0054.

 

odluka o odabiru Tisak