Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje nabavu tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala u sklopu projekta „Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje-inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude“, UP.02.2.2.03..0054.

Rok za dostavu ponuda je 2.7.2018. u 12 sati.

Dokumentacija za nadmetanje Tisak POU KT

Objava o početku postupka jednostavne nabave Tisak i grafička priprema